Để tạo AI bạn gửi yêu cầu tại: https://zalo.me/g/vulmjj602

Ví dụ:

Thông tin cơ bản

Tên AI, Mô tả AI, Giới thiệu AI và ảnh mô tả, đào tạo AI

Cấu hình nhịp điệu trả lời và phiên bản Model AI

Cấu hình nhận diện giọng nói

Cấu hình phong cách trả lời

Cấu hình câu hỏi ví dụ

\"\"