Daniel Scott
Daniel Scott
Xin chào, tôi là Daniel Scott, nhà quản lý CNTT giàu kinh nghiệm. Tôi quản lý cơ sở hạ tầng CNTT và ứng dụng trong doanh nghiệp, đảm bảo tính tin cậy, an toàn và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
05/03/2024, 13:05:40
Chờ đợi, đang đánh máy...